หากคุณจำเป็นต้องใช้วีซ่าในการเรียน 504 Gateway Time-out

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลสำหรับผู้ปกครองและผู้สนับสนุนค่าเล่าเรียน.

สำหรับปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (BBA) สาขาธุรกิจการบริการระหว่างประเทศ

อายุขั้นต่ำ

17.5 ปี ณ วันที่เริ่มหลักสูตร.

การศึกษา

คุณจะต้องสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา (ประกาศนียบัตร IB, Maturité, Ab它ur, Fr恩ch Bac, A-level 2 วิชา, ประกาศนียบัตรระดับมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า).

การพิจารณาผลการสมัคร

มีการพิจารณาเป็นรายบุคคลเพื่อยืนยันความมุ่งมั่นและตรวจสอบเอกสารการสมัคร. รวมถึงแบบฝึกหัดอ้างอิงสถานการณ์ที่จะต้องทำให้เสร็จล่วงหน้า.

วุฒิความสามารถด้านภาษาอังกฤษ

หากภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาแรก หรือคุณไม่ได้ศึกษาในสถาบันที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักในการเรียนการสอนในช่วงสามปีที่ผ่านมา โปรดแนบสำเนาเอกสารดังต่อไปนี้

 • International English Language TESt (IELTS): โดยรวม 5.5 (อย่างน้อย 5.0 ในทุกส่วนย่อย) รับเฉพาะการทดสอบ/ผลการทดสอบโดยศูนย์สอบ IELTS อย่างเป็นทางการเท่านั้น.
 • TESt of English as a Foreign Language (TOEFL): แบบออนไลน์ 70 หรือแบบกระดาษ 525
 • First Cambridge Exam: เกรด C
 • เป็นไปตามข้อกำหนดด้านบนสำหรับหลักสูตรในลอนดอน ยกเว้นเฉพาะผู้ที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางของสหภาพยุโรปหรือเขตเศรษฐกิจยุโรปจำเป็นต้องสอบ IELTS UKVI: โดยรวม 5.5 และอย่างน้อย 5.5 ในทุกส่วนย่อย.

หมายเหตุ: เอกสารรับรองภาษาอังกฤษทั้งหมดจะต้องออกภายใน 12 เดือนก่อนสมัครเรียน. หากระดับภาษาอังกฤษของคุณไม่ผ่านข้อกำหนดดังที่ระบุไว้ข้างต้น Glion เปิดสอนหลักสูตร Int恩sive Hospital它y English Language Program (IHELP). โปรดติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม.

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประเมินระดับภาษาอังกฤษ.

สำหรับปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (MSc) สาขาธุรกิจการบริการระหว่างประเทศ

สวิตเซอร์แลนด์และลอนดอน

ข้อกำหนดด้านอายุ

21 ปี ณ วันที่เริ่มหลักสูตร

การศึกษา

ระดับปริญญาตรี* ในสาขาวิชาใดก็ได้

ข้อกำหนดด้านภาษาอังกฤษแรกเข้า

หากภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาแรก หรือคุณไม่ได้ศึกษาในสถาบันที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักในการเรียนการสอนในช่วงสามปีที่ผ่านมา โปรดแนบสำเนาเอกสารดังต่อไปนี้  

 • IELTS: โดยรวม 6.0 และอย่างน้อย 5.5 ในทุกส่วนย่อย**
 • TOEFL: แบบออนไลน์ 80 หรือแบบกระดาษ 550
 • First Cambridge Exam: เกรด A 
 • Cambridge Advanced Exam: เกรด C

 • nginx

504 Gateway Time-out

** รับเฉพาะการทดสอบ/ผลการทดสอบโดยศูนย์สอบ IELTS อย่างเป็นทางการเท่านั้น

หมายเหตุ: เอกสารรับรองภาษาอังกฤษทั้งหมดจะต้องออกภายใน 12 เดือนก่อนหลักสูตรเริ่มต้น

สำหรับปริญญามหาบัณฑิต (MSc) สาขาการบริหารจัดการธุรกิจลักชัวรีและประสบการณ์ของลูกค้า***

สวิตเซอร์แลนด์

ข้อกำหนดด้านอายุ

21 ปี ณ วันที่เริ่มหลักสูตร

การศึกษา

ระดับปริญญาตรี* ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (สาขาธุรกิจหรือการบริการจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

ข้อกำหนดด้านภาษาอังกฤษแรกเข้า

หากภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาแรก หรือคุณไม่ได้ศึกษาในสถาบันที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักในการเรียนการสอนในช่วงสามปีที่ผ่านมา โปรดแนบสำเนาเอกสารดังต่อไปนี้

 • IELTS: โดยรวม 6.0 และอย่างน้อย 5.5 ในทุกส่วนย่อย**
 • TOEFL: แบบออนไลน์ 80 หรือแบบกระดาษ 550
 • First Cambridge Exam: เกรด A
 • Cambridge Advanced Exam: เกรด C

504 Gateway Time-out

** รับเฉพาะการทดสอบ/ผลการทดสอบโดยศูนย์สอบ IELTS อย่างเป็นทางการเท่านั้น

*** อยู่ระหว่างรอการอนุมัติจาก NECHE (New England Commission of Higher Education) 

หมายเหตุ: เอกสารรับรองภาษาอังกฤษทั้งหมดจะต้องออกภายใน 12 เดือนก่อนหลักสูตรเริ่มต้น

สำหรับปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (MSc) สาขาการบริการ ความเป็นผู้ประกอบการ และนวัตกรรม***

สวิตเซอร์แลนด์

ข้อกำหนดด้านอายุ

21 ปี ณ วันที่เริ่มหลักสูตร

การศึกษา

ระดับปริญญาตรี* ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (สาขาธุรกิจหรือการบริการจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

ข้อกำหนดด้านภาษาอังกฤษแรกเข้า

หากภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาแรก หรือคุณไม่ได้ศึกษาในสถาบันที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักในการเรียนการสอนในช่วงสามปีที่ผ่านมา โปรดแนบสำเนาเอกสารดังต่อไปนี้

 • IELTS: โดยรวม 6.0 และอย่างน้อย 5.5 ในทุกส่วนย่อย**
 • TOEFL: แบบออนไลน์ 80 หรือแบบกระดาษ 550
 • First Cambridge Exam: เกรด A
 • Cambridge Advanced Exam: เกรด C

** รับเฉพาะการทดสอบ/ผลการทดสอบโดยศูนย์สอบ IELTS อย่างเป็นทางการเท่านั้น  

*** อยู่ระหว่างรอการอนุมัติจาก NECHE (New England Commission of Higher Education) 

หมายเหตุ: เอกสารรับรองภาษาอังกฤษทั้งหมดจะต้องออกภายใน 12 เดือนก่อนหลักสูตรเริ่มต้น

สำหรับปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (MSc) สาขาการเงิน อสังหาริมทรัพย์ และการพัฒนาโรงแรม***

ลอนดอน

ข้อกำหนดด้านอายุ

21 ปี ณ วันที่เริ่มหลักสูตร

การศึกษา

ข้อกำหนดด้านภาษาอังกฤษแรกเข้า

หากภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาแรก หรือคุณไม่ได้ศึกษาในสถาบันที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักในการเรียนการสอนในช่วงสามปีที่ผ่านมา โปรดแนบสำเนาเอกสารดังต่อไปนี้

** รับเฉพาะการทดสอบ/ผลการทดสอบโดยศูนย์สอบ IELTS อย่างเป็นทางการเท่านั้น

*** อยู่ระหว่างรอการอนุมัติจาก NECHE (New England Commission of Higher Education)  

หมายเหตุ: เอกสารรับรองภาษาอังกฤษทั้งหมดจะต้องออกภายใน 12 เดือนก่อนหลักสูตรเริ่มต้น

ก้าวสู่ขั้นต่อไป

หากคุณมีคำถาม โปรดกรอกแบบฟอร์มติดต่อด้านล่างนี้ และแจ้งรายละเอียดของคำถาม และทีมงานของเราจะตอบกลับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้